protipožiarne brány

Automatické brány pre náročné prevádzky.

Dodávateľ automatických brán pre náročné prevádzky musí zohľadniť všetky požiadavky zákazníka na navrhnúť pre danú prevádzku najvhodnejšie riešenie. Zákazník by mal vyžadovať od dodávateľa k všetkým typom takýchto brán predpísané certifikáty a osvedčenia.